Kvarteret Renen

I kvarteret Renen i centrala Varberg ligger en av Sveriges mest förorenade industrifastigheter. Historisk användning av klorerade lösningsmedel har orsakat en omfattande förorening i jord, grundvatten och kristallint berg.

Relement har på uppdrag av Varbergs kommun genom åren undersökt området i flera omgångar. Då det saknas någon ansvarig för föroreningarna har Naturvårdsverket beviljat statliga medel med drygt 150 Mkr för projektering och sanering.

Omfattande åtgärdsförberedande undersökningar har utförts som underlag för dimensionering av saneringsåtgärderna. För att detaljkartera och sanera klorerade lösningsmedel i kristallint berg krävs nytänkande strategier, innovativa undersökningsmetoder och saneringstekniker.

Den saneringsteknik som ska utföras i berget är en termisk uppvärmning som innebär att berget värms till över 100 grader för att låta föroreningen koka. Ångorna samlas därefter upp och renas. Tillämpningen i kristallint berg är till stora delar en ny metod, både i Sverige och internationellt. Projekteringen pågår fram till och med 2018 och sanering planeras starta 2019.

fakta

Beställare: Varbergs kommun

Kontaktperson: Fredric Engelke

Relement Miljö Väst AB ansvarar för:

på säkra grunder


Relement är med dig från start till mål och utvecklar förorenade områden till värdefull mark för industri, handel, bostäder m.m. Vi arbetar även som miljösamordnare i byggprojekt där vi fungerar som miljöstöd under hela projektet från idé till färdig byggnad.