Integritetspolicy

Relement Miljö Väst AB

Vi på Relement Miljö Väst AB värnar om din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg om du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.

I denna integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Relement Miljö Västs tjänster och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat specifikt anges är det Relement Miljö Väst AB, org. nr 556747-0181, Ekelundsgatan 4, 411 18 GÖTEBORG, (”Relement”, ”vi”) som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.
Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy.

1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser.

2. Vad är en ”behandling” av en personuppgift?

Begreppet ”behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig kan vi komma att behöva behandla dina personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

Relement kommer aldrig att sälja eller dela med sig av dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

4. Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Relement behandlar personuppgifter på följande grunder:

5. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på info@relement.se

6. Dina rättigheter

6.1 Rättelse och tillgång till dina personuppgifter
Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.
Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

6.2 Återkalla samtycke med framtida verkan

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

6.3 Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

6.4Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

6.5 Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan upp-fylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid då behandlingen begränsats.

6.6 Dataportabilitet

För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de person-uppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

7. Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@relement.se

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande

8. Datainspektionen

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Relement Miljö Väst AB, Ekelundsgatan 4, 411 18 Göteborg, är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för vår behandling av dina personuppgifter.
Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på info@relement.se

9. Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.