Avslutning av Siggestorp deponi, Tidaholm

Tidaholms kommuns före detta kommunala deponi Siggestorp håller på att avslutas. Avfallet täcks med tätskikt och rena jordmassor för att minska lakvattenbildningen. Dagvatten avleds i nya diken runt deponin.

Relement har tillsammans med Structor Miljö Öst projekterat sluttäckning och vattenhantering och upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör för den avslutande deponietappen (30 000 kvadratmeter).

Uppdraget inleddes med en förprojektering och inmätning av deponiytan som underlag för en anmälan till myndigheten för planerade åtgärder. Därefter upprättades en detaljerad schakt- och masshanteringsplan för att justera nivåer, lutningar och släntfotens läge efter projekteringshandlingar. Ritningar har upprättats med marknivåer, detaljer på diken, ledningar, gasuppsamling och sluttäckningskonstruktion. Planerade arbeten har beskrivits i ett förfrågningsunderlag enligt AMA med tillhörande ritningar inför upphandling av entreprenör.

fakta

Beställare: Tidaholms kommun

Kontaktperson: Per Hübinette

Relement Miljö Väst AB ansvarar för: