Miljöinventering av Kockums fabriker, Malmö

Det historiska industriområdet Kockums fabriker i Malmö ska omvandlas till handel och bostäder. Industribyggnader och mark har undersökts och ska saneras från föroreningar och miljöfarliga byggnadsmaterial.

År 1840 grundades Kockums Mekaniska Verkstad, ett gjuteri och en mekanisk verkstad som inledningsvis tillverkade lantbruksredskap, bränneriapparater, spisar, ugnar och från 1850 även järnvägsvagnar. År 1870 anlades också ett skeppsvarv där man har tillverkat fartyg, u-båtar, järnvägsvagnar och broar. Efter konjunkturnedgången vid mitten av 1970-talet såldes eller avvecklades delar av tillverkningen och på senare år har Enercon Windtower Production (EWP) tillverkat vindkraftverk inom Kockumsområdet i de stora hallarna i västra hamnen i Malmö.
 
Byggnader och mark är ställvis kraftigt förorenade av framförallt oljor och tungmetaller. I byggnaderna finns också många äldre byggmaterial och installationer som innehåller farliga ämnen såsom asbest, stenkolstjära, tungmetaller och PCB. En del av byggnaderna skall rivas och de äldre med högt kulturvärde skall bevaras efter de saneras från föroreningar och farliga byggmaterial.
 

fakta

Beställare: PQ Geoteknik & Miljö AB/Varvsstaden AB

Kontaktperson: Åsa Holmberg

Relement Miljö Väst AB ansvarar för: